Jubi-Band Nr. 57: Hexen - Geister - Teufelsdiener

Jubi-Band Nr. 057: Hexen - Geister - Teufelsdiener


Band 73 957 mit dem Titel "Hexen - Geister - Teufelsdiener", erschienen im Oktober 2005.

In diesem Band sind enthalten:

JS 0446

Der Fluch aus dem Grab
JS 0447 Totenschiff der Templer
JS 0448 Salomos Omen
JS 0449 Das Schreckgespenst
JS 0450 Sukos Totenfeier
JS 0451 Drei Gräber bis Soho
JS 0452 Udexa kommt
JS 0453 Im Bann des Pegasus